INFORMACE

Pro školní rok 2023/2024 nabíráme děti narozené v roce 2009 - 2012. Děti budou podle ročníků narození rozděleny do tréninkových skupin. Ročníky nelze mixovat. Tréninky probíhají 2-3x týdně v odpoledních hodinách na Městském stadionu ve Vítkovicích. V zimním období se tréninky přesouvají do tělocvičen a Atletického tunelu.  Děti ročníku 2008 budou od ledna 2024 v kategorii dorostu, kdo má zájem v atletice pokračovat na závodní úrovni, ať vyplní přihlášku (2008) pro přeřazení k trenérům specialistům. Následné přeřazení budeme řešit individuálně. Dorost trénuje každý den. Děti, které nemají ambice závodit, ale i nadále chtějí trénovat budou přeřazeny do kondiční skupiny.

Výše příspěvků pro sezónu 2023/24 je stanovena na 5 000,- Kč, platí se jednorázově bezhotovostním převodem. Všechny děti řádně a včas přihlášené s uhrazenými příspěvky nejpozději do 31.8.2023 (připsáno na účet SSK Vítkovice) obdrží oddílové funkční tričko. Děti, které nebudou přihlášeny do 31.8.2023 a nebudou mít do stejného data uhrazené příspěvky, nemají na tričko nárok. U dětí přihlášených  po 1.9.2023, je třeba úhradu provést do jednoho týdne od jeho přihlášení.

Platba musí obsahovat tyto údaje:

- číslo účtu: 665344/5500
- variabilní symbol: rodné číslo dítěte (stačí prvních 6 čísel)
- specifický symbol je: 2222
- do poznámky uveďte jméno dítěte

Věnujte prosím pozornost správnému zadání platebního příkazu! Platbu s neúplnými údaji nejsme schopni přiřadit ke konkrétnímu dítěti a toto dítě tak u nás v evidenci nemá příspěvky uhrazeny. 

ON-LINE PŘIHLÁŠKA

INFORMACE O DÍTĚTI

Velikost uvedená u triček BASIC v závorce (Jr.S až Jr.XL) odpovídá velikosti triček v předchozí sezóně. Přesnou velikostní tabulku triček pak naleznete v sekci "Velikosti triček ke stažení".

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE GDPR*

1. GPDR - Souhlasím s tím, aby SSKV zpracoval a evidoval osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti s členstvím a činností v rámci SSKV. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na rodné číslo.
2. GPDR - Souhlasím s tím, že SSKV je oprávněn poskytovat uvedené údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence Českého atletického svazu a současně i k vedení evidence členské základny v ČUS a rovněž k identifikaci sportovce při soutěžích.
3. GPDR - Souhlasím s fotografováním a natáčením mého dítěte v běžném režimu SSKV na všech akcích, které SSKV pořádá. Tyto fotografie mohou být prezentovány na webu SSK Vítkovice, v tisku, na CD, v publikacích, v propagačních letácích SSKV nebo na veřejnosti.
4. GDPR - Souhlasím s účastí svého dítěte na sportovních akcích a soutěžích a se zpracováním nezbytných osobních údajů dítěte za účelem realizace těchto akcí a zajištění souvisejících služeb (např. cestovní pojištění, doprava, ubytování, strava apod.) včetně případného předání těchto osobních údajů třetím osobám provádějící výše uvedené služby.
5. GDPR - Souhlasím se zveřejněním sportovních výsledků v běžném režimu SSKV na všech akcích, které SSKV pořádá. Tyto sportovní výsledky mohou být prezentovány na webu SSK Vítkovice, v dlouhodobých tabulkách a statistikách SSKV, v tisku, na CD, v publikacích, v propagačních letácích SSKV nebo na veřejnosti.


Souhlas poskytuji výhradně za tímto účelem. Osobní údaje, včetně rodného čísla, je SSKV oprávněn zpracovat a evidovat i po ukončení členství mého dítěte v SSKV.
Tento souhlas mohu kdykoli odvolat, a to stejným způsobem, jako jsem jej udělil. Odvolání souhlasu působí do budoucna a nemá vliv na zákonnost dosavadního zpracování osobních údajů za tímto účelem.